Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Alapismeretek a Pest Megyei Békéltető Testület eljárásáról

2017-03-01 10:12:37

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető eljárás egyszerű, rövid időtartamú és ingyenes. Fogyasztói jogvitának minősül a termék és szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy, amely a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett. Ha a fogyasztónak hitellel vagy biztosítási eseménnyel kapcsolatos panasza van, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulnia. Határon átnyúló ügyekkel az Európai Fogyasztói Központ foglalkozik. A Pest Megyei Békéltető Testület a hozzá benyújtott, a hatáskörébe nem tartozó kérelmeket hivatalból átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezethez, vagy írásban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy mely szervezethez lehet közvetlenül fordulnia. Így, például, ha hátrányos megkülönböztetést tapasztal, akkor az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz nyújthatja be panaszát.

A békéltető eljárást a fogyasztó kezdeményezheti, aki a terméket megvásárolta, vagy igénybe vette a szolgáltatást. A természetes személyen kívül a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gazdasági tevékenységi körén kívüli jogvitában.
Gyakran kerül a Pest Megyei Békéltető Testület elé háztartási géppel, mosógéppel, televízió készülékkel, telefonnal és lábbelivel kapcsolatos kérelem. Érkeznek közüzemi számlázással, parkolással, üdülési joggal, utazási szerződéssel és árubemutatóval összefüggő termékértékesítésre vonatkozó panaszok is.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó először a panasszal érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy rendezését. Ennek eredménytelenségét bizonyítani kell. Az eljárást írásban, postán feladott levélben vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni. Panaszküldésre lehetőség van a Testület honlapján is az elektronikus nyomtatványok kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A kérelemhez másolatban csatolni kell azokat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasztó a beadványában bizonyítékként hivatkozik, különösen a számla, nyugta, garanciajegy, jegyzőkönyv, munkalap, szakvélemény, levelezések, a vállalkozás nyilatkozata a jogvita közvetlen rendezésének elutasításáról.

Feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti. A vállalkozást törvényes, szervezeti vagy jogi képviselő (ügyvéd) képviseli. A fogyasztót bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselheti. Léteznek olyan vállalkozások és fogyasztóvédelmi civil szervezetek, melyek vállalják a fogyasztó képviseletét a békéltető testületei eljárásban. A meghatalmazás eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell. A Békéltető Testület a meghatalmazottnak kézbesíti postai vagy elektronikus úton az eljárás lefolytatásához szükséges értesítéseket és a határozatot.

A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alapján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az ügyet előkészíti a meghallgatás (tárgyalás) megtartására. Háromtagú eljáró tanács vagy jogász képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytatja le a meghallgatást. A fogyasztó és a vállalkozás a megküldött listából választott tagot jelölhet a háromtagú eljáró tanácsba. Ha a felek a jelölést elmulasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Testület elnöke jelöli ki az eljáró tanács tagját. A háromtagú tanács elnökét vagy az egyedül eljáró testületi tagot a mindig a Testület elnöke jelöli ki.


Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testületi tag a meghallgatás befejezését követően az okirati bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján határozatot hoz vagy ajánlásról dönt, melyet a meghallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács határozata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyása határozattal vagy ajánlás. A kihirdetett határozatot az eljáró tanács 30 napon belül postán, tértivevényes ajánlott levélben megküldi a feleknek vagy meghatalmazottaiknak.

A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra válasziratot kell küldenie a Testület részére. Ha a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye, telephelye vagy fióktelepe – egyezség létrehozására is feljogosított képviselőt kell küldenie a meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvállalkozások esetében az éves árbevételhez igazodóan, akár milliós tétel is lehet.

A békéltetés célja a felek közötti egyezség létrehozása. Az eljáró tanács egyezség hiányában ajánlásról hoz döntést, ha a kérelem megalapozott. Ha a vállalkozás előzetes eseti alávetési nyilatkozatával kötelezőnek ismeri el az eljáró tanács határozatát, de a kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a fogyasztó a megyei törvényszéktől végrehajtási záradékot kérhet, ezzel a békéltető testületi határozat végrehajthatóvá válik. A békéltető eljárást a megindításától számított kilencven napon belül be kell fejezni, de Pest Megyei Békéltető Testület általában hatvan napon belül befejezi a jogviták rendezését, a felek együttműködésétől függően változhat a határidő.

Az ügyfeleink tájékoztatást kérhetnek és igénybe vehetik a tanácsadás lehetőségét is. A fogyasztói – akár gödöllői – panaszok rendezését kezdeményező kérelmeket az alábbiak szerint lehet benyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez:
Személyesen a Testület székhelyén félfogadási időben, keddtől csütörtökig 9 és 14 óra között: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (vagy rövid név: Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
• Postán feladott küldeményként.
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81
• Email-cím:
pmbekelteto@pmkik.hu
• Fogyasztói panaszok, beadványok elektronikus megküldése:
www.panaszrendezes.hu „Panaszküldés” menüpont segítségével. Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos, választottbíró, a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online