Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Tudnivalók a vásárlók könyvéről 2020-ban

2020-11-11 10:35:10

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen írótollal együtt kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság, helyben a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz, a panaszkönyvet. A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség azt jelenti, hogy a vásárló az üzlet személyzetének közreműködése nélkül is megtalálja a vásárlók könyvét. A pénztáros környezete vagy a pult melletti falfelület – ha van pult az üzletben – alkalmas hely a vásárlók könyvének kifüggesztésére. Az elhelyezés során ügyelni kell a jól láthatóságra. A jól láthatóság követelményének nem felel meg, ha a vásárlók könyvét kabátokkal eltakart álló fogasra, falfelületre vagy táskák mögé helyezik el. [2005. évi CLXIV. tv. 5. § (4) bekezdés]

Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy abba bejegyzést tegyen, a vásárló a jegyzőnél panaszt tehet. Érdemes tényállításunk alátámasztása céljából tanúról vagy tanúkról gondoskodni. A tanú nevének megadásával, lakóhelyének pontos címével és az elérhetőségének feltüntetésével vállalja a bizonyítást.

Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően rendezetten – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja. Ha a vásárlók könyve betelt, érdemes a bejegyzéseket tartalmazó lapokat visszahelyezni az eredeti helyére és a vastagságnak megfelelő „nagy méretű” tűzőgéppel összefűzni. [2005. évi CLXIV. tv. 5. § (4a) bekezdés]

A vásárlók könyvének kihelyezésére, használatára vonatkozó szabályok egyszerűnek tűnnek. Mégis, amikor alkalmazni kell a jogszabályok rendelkezéseit, számos kérdés merül fel a vásárló és a vállalkozás részéről is. Ilyen lehet – például – az, hogy a vásárló a mobil telefonjával lefényképezheti-e a bejegyzésének eredeti, első oldalát? Feleslegesnek látszik a kérdés, mert a vásárlót megilleti a bejegyzésének egy példánya, de mi van akkor, ha nem papíron, hanem elektronikusan szeretné megőrizni bejegyzését. Nem logikátlan és nem életszerűtlen, amit a vásárló szeretne, ugyanis a bejegyzésére csak a panasz rendezéséig van szükség, hosszabb időre szóló archiválást nem igényel. A kérdés jogilag kezelhető, de az üzletben nincs jogász, csak eladó és boltvezető van. Sem a vonatkozó törvény, sem a végrehajtási rendelet nem tartalmaz rendelkezést a vásárlói kérdés teljesíthetőségét illetően, így az üzletben ebből parázs vita keletkezhet, a vásárló amúgy is indulatos lett a vele történtek miatt.
Tévedésről van szó, amikor a dohányboltot üzemeltető a települési jegyzővel szemben kezdeményezne jogi eljárást, mert nem hitelesítette számára a trafikban kihelyezni tervezett vásárlók könyvét. Ha az ügyfél valakitől megtudta volna, hogy a dohányboltra nem a kereskedelmi, hanem a trafiktörvény rendelkezései az irányadók, és ha az ügyfél elolvasta volna az általa aláírt, a dohányboltra vonatkozó koncessziós szerződést, akkor az eset meg sem történik.

A hiányos ismeretek miatt keletkezett jogesetekből nagyvonalú szemlélettel az látszik, mintha mindkét vitatkozó félnek igaza lenne. Ugyanis, nem kifogásolható az a tudás vagy feltevés, hogy a vásárlók könyvét kihelyezés előtt valamilyen módon hitelesíteni kell, de hiányzik az ismeret másik fele, hová kell fordulni a kéréssel. A másik oldal azt állíthatja a jogeset kapcsán, hogy a kérés teljesítése nem tartozik a hatáskörébe. Tehát, a külső szemlélő számára az a látszat, mintha mindkét félnek igaza lenne, csak éppen a hitelesítést nem sikerült elintézni.

A szakcikkek, a tájékoztató írások elolvasásának és a médiában bemutatott ismeretterjesztő, vállalkozói műsorok megtekintésének az lehet a haszna, hogy nem kezdeményezünk felesleges ügyintézést és még feleslegesebb, parttalan vitákat. Természetesen a nyomtatott sajtóban a terjedelmi korlátok miatt a szakcikkek is a teljesség igénye nélkül, a téma kimerítő kibontása nélkül jelennek meg. A cikkek is csak a legfontosabb ismereteket tartalmazzák, ezért nem mellőzhető a témának az olvasó részéről történő továbbgondolása, különösen a vállalkozásokat működtetők tekintetében az adott téma tanulmányozása is. Az elektronikus sajtó sem korlátlan terjedelmű, köti az olvasó türelme, vagy a műsoridő.

A Gödöllői Hírek magazin 2020 novemberi számában megjelent cikk jelen folytatása a vásárlók könyvével kapcsolatos további elemzéseket tartalmazza a szerzőnek a koronavírus világjárvány időszakában szerzett hét hónap időtartamú iparkamarai tanácskérési-tanácsadási valamint a békéltetésben szerzett 12 éves tapasztalatai alapján.


Nem minden tevékenységhez szükséges a vásárlók könyve

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. A vásárlói panaszhoz a válasz másolatát célszerű hozzáfűzni, úgy irattározni és megőrizni. A módszer megkönnyíti a hatósági ellenőrzést és minden együtt van. [210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 25. § (5) bekezdés]

Előfordulhat, hogy a vásárlók könyvébe tett bejegyzés vagy külön levél az üzlet személyzetének valamely tagjára vonatkozóan – vagy általánosan – dicséretet, elismerést tartalmaz. Ezeket a bejegyzéseket vagy másolatait a dokumentum hivatalos megőrzési idejét meghaladóan is érdemes megtartani annak bizonyítékául, hogy az üzletben foglalkoztatott személy vagy a személyzet munkájáról vásárlói elismerés történt. Jól jöhet a dicséret bizonyítása bérrendezés, előléptetés előtt, más esetben, ha a munkáról vagy a magatartásról alapos vagy alaptalan bejegyzés történik.

A vásárlók könyvére vonatkozó rendelkezések alkalmazása általánosan kötelező érvényű, mégis léteznek kivételek egyes üzletek, helyszínek és közüzemi szolgáltatás(ok) tekintetében. A Nemzeti Dohányboltokban, a csak szolgáltatást nyújtó üzletekben és a kitelepüléskor nem kötelező a vásárlók könyvének kihelyezése.

A dohányboltokra, mint kiskereskedelmi egységekre nem a kereskedelmi törvény rendelkezései az irányadók, hanem a Dohánytörvény. A törvény pontos elnevezése: 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről. Előfordult olyan eset, hogy a jegyző nem hitelesítette a dohányboltban (trafikban) kihelyezni tervezett vásárlók könyvét, de az ügyfél állítása ellenére a jegyző nem követett el jogsértést.Ebben az esetben a hitelesítés nem tartozott a hatáskörébe.

A vásárló a dohányboltban keletkezett panaszával az üzemeltetőhöz fordulhat. Ha a panaszát elutasítják, békéltető testülethez fordulhat. Az üzemeltető nevét és elérhetőségét a trafikban a panaszkezelő táblán kell feltüntetni.

A vásárlót az országban működő valamennyi megyei és a budapesti békéltető testület pontos elnevezéséről és az elérhetőségéről tájékoztatni kell. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az eljárásra – a főszabály szerint – a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.  Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. [Fgytv. 20. §]

E rendelkezés alapján a fogyasztó kérheti a lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől eltérő, más megyében működő békéltető testülettől a kezdeményezett eljárás lefolytatását. Ezért szükséges valamennyi békéltető testület elérhetőségének közzététele.

A dohánytermék kiskereskedők évente szakmai képzésen kötelesek részt venni. Helytelen, ha a megszerzett ismereteket a trafikban foglalkoztatott személyzetnek nem adják át.

Az üzemeltetők, de a dohányboltban foglalkoztatott eladók is további információt, tájékoztatást találnak az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. (röviden: ND Nonprofit Zrt. - 1136 Budapest, Pannónia utca 35-37.) honlapján.

Kitelepülésnek nevezzük a tömegrendezvényeken történő alkalmi értékesítést. Ilyen lehet a sportesemény, falunap, vidámvásár, fesztivál, kiállítás, majális stb. alkalmi rendezvényre történő kitelepülés. Ha az üzlet kitelepülést végez, a panaszkezelés elősegítése céljából jól láthatóan írja ki a vállalkozás nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, honlapjának elérhetőségét és az üzlet címét is, ha az nem egyezik meg az üzletet működtető vállalkozás székhelyének címével.


Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése annyiban számít kivételnek, hogy csak termék értékesítés esetén szükséges használatba venni illetőleg kihelyezni a vásárlók könyvét.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások telefon- és internet-szolgáltatásra, valamint műsorterjesztési előfizetői szolgáltatásokra oszthatók fel. Ezen folyamatos szolgáltatások esetében nem hibás teljesítésről beszélünk, hanem hibáról van szó, a jótállás és a szavatosság nem értelmezhető. Az előfizető a szolgáltatás meghibásodását a hibabejelentő szolgálatnál jelentheti be, amely az ügyfélszolgálaton keresztül vagy közvetlenül elérhető.
A hibát a meghatározott idő alatt, általában 72 órán belül ki kell javítani, ezt az ide kattintva elérhető rendelet tartalmazza.

Aki mélyebben szeretne megismerkedni a cikk fókuszában álló témakörrel, az eredeti szöveg tanulmányozása céljából ide kattintva elolvashat egy kivonatot a vásárlók könyvére vonatkozó hatályos jogszabályokból. Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos, európai uniós kkv-tréner


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online