Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Amit a békéltetésről tudni kell 2019-ben

2019-03-05 11:23:10

A békéltetés ingyenes, rövid időtartamú, szakszerű bíróságon kívüli vitarendező eljárás. Célja az egyezség létrehozása a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett jogvitában. Ha az egyezség nem jön létre a felek között, akkor a békéltető testület eljáró tanácsa a rendelkezésére álló bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján az ügyben döntést hoz.

A gödöllőiek érdekében is eljáró Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a Pest megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók által kezdeményezett jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. Fogyasztói jogvitának minősül a termék és szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy, amely a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett. Ha a fogyasztónak hitellel vagy biztosítási eseménnyel kapcsolatos panasza van, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulnia. Határon átnyúló ügyekkel az Európai Fogyasztói Központ foglalkozik. A Pest Megyei Békéltető Testület a hozzá benyújtott, a hatáskörébe nem tartozó kérelmeket hivatalból átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezethez, vagy írásban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy mely szervezethez lehet közvetlenül fordulnia.

A békéltető eljárást a fogyasztó kezdeményezheti, aki a terméket megvásárolta, vagy igénybe vette a szolgáltatást. A természetes személyen kívül a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gazdasági tevékenységi körén kívüli jogvitában.
A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó először a panasszal érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy rendezését. Ennek eredménytelenségét bizonyítani kell
Az eljárást írásban, postán feladott levélben vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni. Panaszküldésre lehetőség van a Testület www.panaszrendezes.hu honlapján, a „Panaszküldés” menüpont segítségével is az elektronikus nyomtatványok kitöltésével és a mellékletek csatolásával.


A kérelemhez másolatban csatolni kell azokat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasztó a beadványában bizonyítékként hivatkozik, különösen a szerződés, megrendelés, munkalap, számla, nyugta, garanciajegy, jegyzőkönyv, szakvélemény, levelezések, a vállalkozás nyilatkozata a jogvita közvetlen rendezésének elutasításáról.
Feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti. A vállalkozást törvényes, szervezeti vagy jogi képviselő (ügyvéd) képviseli. A fogyasztót bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselheti. A fogyasztó ügyvédet is megbízhat képviseletének ellátásával. A meghatalmazás eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell. A Békéltető Testület a meghatalmazottnak kézbesíti postai vagy elektronikus úton az eljárás lefolytatásához szükséges értesítéseket és a határozatot.

A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alapján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az ügyet előkészíti a meghallgatás (tárgyalás) megtartására. Háromtagú eljáró tanács vagy jogász képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytatja le a meghallgatást. A háromtagú tanácsnak is van jogász képzettségű tagja vagy a tanács elnöke rendelkezik az előírt végzettséggel. A fogyasztó és a vállalkozás a megküldött listából választott tagot jelölhet a háromtagú eljáró tanácsba. A jelölt tag független szakértő, nem képviselője a feleknek. Ha a felek a jelölést elmulasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Testület elnöke jelöli ki az eljáró tanács tagját. A háromtagú tanács elnökét vagy az egyedül eljáró testületi tagot a mindig a Testület elnöke jelöli ki.
Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testületi tag a meghallgatás befejezését követően az okirati bizonyítékok, szükség esetén tárgyi bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján határozatot hoz vagy ajánlásról dönt, melyet a meghallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács határozata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyása határozattal vagy ajánlás. A kihirdetett határozatot az eljáró tanács 30 napon belül postán, tértivevényes ajánlott levélben megküldi a feleknek vagy meghatalmazottaiknak.

A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra válasziratot kell küldenie a Testület részére. Ha a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye, telephelye vagy fióktelepe, egyezség létrehozására is feljogosított képviselőt kell küldenie a meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvállalkozások esetében az éves árbevételhez igazodóan, akár milliós tétel is lehet.

A fogyasztók és a vállalkozások a Pest Megyei Békéltető Testülettől tájékoztatást kérhetnek és igénybe vehetik a tanácsadás lehetőségét is. A fogyasztói panaszok rendezését kezdeményező kérelmeket az alábbiak szerint lehet benyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez:

Személyesen
a Testület székhelyén félfogadási időben, keddtől csütörtökig 9 és14 óra között lehet benyújtani, vagy postai küldeményként a Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. címre lehet feladni. Postán feladott küldeményként a Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81 levelezési címre is küldhetők. Fogyasztói panaszok, beadványok benyújthatók az ide kattintva elérhető e-mail címen. Dr. Csanádi Károly elnök


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online